วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2553

แนะนำโรงเรียน


เครือข่ายปลาปากสหวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม เขต 1
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ผลงานที่ได้รับการยกย่อง
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1. รางวัลเหรียญทองระดับภาคตะวันออกเฉียง
ใน งานศิลปหัตถกรรม ที่จังหวัดขอนแก่น
(การเดาะฟุตบอล ) พ.ศ. 2550
2. รางวัลเหรียญทองระดับภาคตะวันออกเฉียง
ใน งานศิลปหัตถกรรม ที่จังหวัดขอนแก่น
(การกระโดดเชือก ) พ.ศ. 2550
ระดับเขตพื้นที่การศึกษานครพนม เขต 1
1. รางวัลเหรียญทองเล่าเรื่องประกอบภาพ
ระดับปฐมวัย พ.ศ. 2551 และ 2552
2. รางวัลเหรียญทองวาดภาพ ช่วงชั้นที่ 1 ,2
พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2552
3. รางวัลเหรียญทองตอบปัญหาสังคมฯ
ช่วงชั้นที่ 2 พ.ศ. 2551
4. รางวัลเหรียญการเดาะฟุตบอล พ.ศ. 2551
5. รางวัลเหรียญทองกระโดดเชือก พ.ศ.2551
6. รางวัลนักเรียนมีคุณธรรมดีเด่น
( เด็กชายอนุวัต อ่อนหลง ) จาก
กรมศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม
2. รางวัลเหรียญทองส้วมสะอาด ของ
สาธารณสุขจังหวัด
8. รางวัลเหรียญทองสุดยอดส้วม ของ สพท.นพ.1
9. รางวัลเหรียญทองโรงอาหรสะอาด สพท.นพ.1
10. โรงเรียนแกนนำห้องสมุดมีชีวิต
บุคลากรที่ได้รับการยกย่อง
1. นายวันชัย บัมชุม ผู้อำนวยการโรงเรียน
- ผู้บริหารดีเด่น ระดับจังหวัด ปี 2542 , 2544
- ผู้บริหารเกียรติยศ สพท.นพ.1 ปี 2548
2. นายสุรภาส วงศ์สาคร ครูผู้สอนรางวัล
เหรียญทองการเดาะฟุตบอล ระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
3. นางวรวิมล รักสุจริต ครูผู้สอนรางวัล
เหรียญทองการกระโดดเชือก ระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
4. นางสมพร ผ่านเมือง ครูผู้สอนรางวัล
เหรียญทองการเล่าเรื่องประกอบภาพ ระดับ
ปฐมวัย ของ สพท.นครพนม เขต 1

“ นักเรียนคือหัวใจของเรา”

วันศุกร์ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2551

ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนบ้านนาสีนวล ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ตำบล โคกสว่าง อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม แต่เดิมนักเรียนในหมู่บ้านนาสีนวลไปเรียนที่โรงเรียนบ้านวังกะเบา ตั้งแต่ พ.ศ. 2479 - 2501 นายยา จันทเพ็ชร เป็นผู้ใหญ่บ้านนาสีนวลในสมัยนั้นได้มองเห็นความสำคัญและความยากลำบากของบุตรหลาน จึงประชุมชาวบ้านนาสีนวลและได้สร้างอาคารเรียนขึ้น เป็นอาคารไม้ชั่วคราวโดยไม่ได้ใช้งบประมาณจากทางราชการเลย เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2501ต่อมาทางราชการได้อนุมัติให้จัดตั้งโรงเรียน ตามหนังสือคำสั่งจังหวัดนครพนม ที่ 5766/2501 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2501 และทำหน้าที่เปิดป้ายโรงเรียนเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2501 และในวันที่ 25 มิถุนายน 2501 เปิดทำการสอนวันแรก ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีนักเรียน 40 คน ชาย 18 คน หญิง 22 คน มีครูคนแรกคือนายธนู สูรย์ราชและดำรงตำแหน่งรักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ เดิมเนื้อที่โรงเรียนบ้านนาสีนวลมีทั้งหมด 6 ไร่ ได้มาโดยมีชาวบ้านและทางวัดบริจาคให้ ต่อมาวันที่ 28 พฤศจิกายน 2527 นายพงษ์เพชร ทิพย์วงศ์ ซึ่งดำรงตำแหน่งครูใหญ่ในขณะนั้น ได้ประชุมคณะกรรมการศึกษาและคณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อขอที่ดินของวัด ที่อยู่หน้าโรงเรียนเพิ่มอีก 1 ไร่ 70 ตารางวา ที่ประชุมเห็นชอบทำให้ปัจจุบันโรงเรียนบ้านนาสีนวลมีเนื้อที่ 7 ไร่ 69 ตารางวา

วันพฤหัสบดีที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2551

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

สภาพปัจจุบัน ของโรงเรียนบ้านนาสีนวล
1 ข้อมูลทั่วไป
1.1 ชื่อโรงเรียน โรงเรียนบ้านนาสีนวล
ชื่อเครือข่าย ปลาปากสหวิทยา
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม เขต 1
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1.2 ที่ตั้ง ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 บ้านนาสีนวล ตำบลโคกสว่าง อำเภอปลาปาก
จังหวัดนครพนม อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม
1.3 เขตที่ตั้ง โรงเรียนบ้านนาสีนวล ห่างจากสำนักงานประถมศึกษา-
อำเภอปลาปาก 6 กิโลเมตร อยู่ในความดูแลขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลโคกสว่าง
1.4 ขนาดพื้นที่
มีพื้นที่ 7 ไร่ 70 ตารางวา จำนวน 1 แปลง